کارخانجات نساجی بروجرد(سهامی عام)

 

 

سال 1387

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30/12/1387

صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به  30/12/1387

گزارش هیئت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به 30/12/1387

گزارش بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به  30/12/1387

_____________________________________________________________

سال 1386

صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به  29/12/1386

گزارش هیئت مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به 29/12/1386

گزارش بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به  29/12/1386

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29/12/1386

___________________________________________________________________

سال 13855

صورتهای مالی  29/12/1385

گزارش هیئت مدیره به مجمع29/12/1385

 گزارش بازرس قانونی 29/12/1385

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/3/1385

صورتخلاصه مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/3/1385

صورت صاحبان سهام که در مجمع17/3/1385 شرکت نموده اند

___________________________________________________________________

صورت های مالی 29/12/1384

صورتهای مالی سال 30/12/1383

صورتهای مالی سال  29/12/1382